NPG Series 406406/1
Photo B.J. Falk, New York

406/2
Photo B.J. Falk, New York

406/3
Julia Marlowe
Photo B.J. Falk, New York

406/4
Photo B.J. Falk, New York

406/5
Julia Marlowe
Photo B.J. Falk, New York

406/6
Gladys Wallis
Photo B.J. Falk, New York

406/7
Photo B.J. Falk, New York

406/8
Photo B.J. Falk, New York

406/9
Corona Riccardo
Photo B.J. Falk, New York

406/10
Photo B.J. Falk, New York