NPG Series 409409/1
Photo B.J. Falk, New York

409/2
Photo B.J. Falk, New York

409/3
Photo B.J. Falk, New York

409/4
Photo B.J. Falk, New York

409/5
Nettie Lyford
Photo B.J. Falk, New York

409/6
Photo B.J. Falk, New York

409/7
Photo B.J. Falk, New York

409/8
Photo B.J. Falk, New York

409/9
Photo B.J. Falk, New York

409/10
Photo B.J. Falk, New York